ב-26.10.23 פורסמה הוראת שעה למשך שנה עבור הקמת ממ"דים בפטור מהיתר. 

תחולת הוראה:
*יח"ד ללא ממ"ד במבנה עד 2 קומות.
*יח"ד ללא ממ"ד צמודת קרקע, שאין מעליה ומתחתיה יח"ד נוספות. 

גודל ממ"ד מותר:
בהתאם לתקנות הקיימות - 9 מ"ר נטו

דרישות הפטור:

שלב א' - טרם ביצוע
טרם ביצוע נדרש אישור פקע"ר !
פקער יודיע למבקש על אישור הבקשה או דחייתה תוך 14 יום.
לשם קבלת האישור יש להגיש בקשה מקוונת ע"י עורך הבקשה.
הבקשה תכלול את הפרטים הבאים:

 1. פרטי מהות הבקשה: פרטי מבקש, פרטי מקרקעין, פרטי בעלי הזכויות, ומסמכי מינוי עורך בקשה ומהנדס מבנים.
 2. אישור עורך הבקשה כי היא תואמת את הוראות הפטור.
 3. אישור מהנדס מבנים רשום כי הבקשה תואמת את הוראות הפטור.
 4. מסמך התקשרות עם מעבדה מוסמכת לבדיקות בטון.
 5. תכנית תנוחה בקנ"מ 1:100 הכוללת: תוספת ממ"ד על רקע חלק בניין אליו היא מתחברת, מיקום פתחי ממ"ד ומידותיהם, סימון מיקום חתכים
 6. חתכים בקנ"מ 1:100 דרך ממ"ד ולכל גובה הבניין.
 7. חזיתות בקנ"מ 1:100, המציגות מיקום ממ"ד, פתחיו וחומרי הגמר שלו.
 8. נספח תכנון ממ"ד בקנ"מ 1:50, וכן פירוט ביסוס.
 9. כל מסמך נוסף שידרש לפקער לבחינת הבקשה. 

שלב ב' - לאחר ביצוע
לאחר ביצוע נדרשת הודעה לעירייה ולפקע"ר !
ההודעה תישלח תוך 45 יום ממועד סיום ביצוע.
ההודעה תעשה ע"י עורך הבקשה באמצעות טופס, שיפורסם באתר מינהל התכנון. 
ההודעה תכלול את הפרטים הבאים:

 1. פרטי מהות ההודעה: פרטי מודיע, פרטי מקרקעין, פרטי בעלי הזכויות ומסמכי מינוי עורך הבקשה ומהנדס מבנים.
 2. אישור פקע"ר טרם ביצוע
 3. המסמכים שהוגשו לפקער טרם ביצוע
 4. אישור מהנדס מבנים רשום בדבר יציבות ממ"ד, אי-פגיעה בשלד מבנה וביציבותו, אי פגיעה במערכות הבניין ותפקודו.
 5. אישור עורך בקשה לתאימות ממ"ד לתכניות החלות על המגרש ולהנחיות המרחביות, לרבות קווי בניין.
 6. בדיקת חוזק בטון יסודות, רצפה, קירות ותקרת ממ"ד
 7. בדיקת אטימות הממ"ד
 8. בדיקת חיפויים וציפויים
 9. אישור התקנת מסגרות מגן לצינורות אוורור, חלון ודלת מחברת המסגרות.
 10. אישור התקנת מערכת סינון ואוורור מטעם חברת מערכות אוורור וסינון.
 11. אישור מעבר צנרת תקני מטעם חברה מאושרת.
 12. תמונות ממ"ד הכוללות צילום פנימי של כל קיר, צילום פנימי וחיצוני של דלת ממ"ד וחלון ממ"ד, צילום מערכת אוורור וסינון.
 13. מפת עדות ערוכה ע"י מודד מוסמך המציגה גבול מגרש, קווי בניין, היקף בניין קיים ומיקום ממ"ד.

 

מידע בנושא הליך מהיר לתוספת מרחב מוגן דירתי

תקנות פטור מהיתר לממד 26.10.23