עיריית רמלה מציעה לתושביה שירות פינוי רכב לגריטה, ללא עלות.

פרטי פונה:

כתובת:

פרטי הרכב:

כתובת חניית הרכב:

צירוף אישורים:

תנאי שימוש בטופס:

- אני מצהיר בזה כי איני מעוניין ברכב. - ידוע לי, ואני מסכים, כי כיוון שאיני מעוניין ברכב, עיריית רמלה תפעל לגריטתו ולביטול רישום הרישוי שלו במשרד התחבורה . - אני מתחייב שלא להעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגדכם או מי מטעמכם בשל החלטתכם לפעול בהתאם לבקשתי לגריטת הרכב הנ"ל ולביטול רישום הרישוי שלו. כמו כן הנני מצהיר כי לא אדרוש כל סכום כספי שהוא בגין גריטת הרכב

(חובה) שדה חובה
Browser not supported