בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב החלפת רכב

אני הח"מ

יש להקיש מספר בלבד בלי (-)
יש להקיש מספר בלבד בלי (-)

כתובת מגורים:

מבקש/ת בזאת להציב תמרור חניה שמור לנכה עקב החלפת הרכב. לבקשה זו מצורף צילום רישיון הרכב המוחלף.

Browser not supported