הקדמה

ברוכים הבאים לאתר הרשמי של עיריית רמלה (להלן: "האתר"). האתר מנוהל ומופעל על-ידי עיריית רמלה  (להלן: "העירייה"). האתר מספק לציבור הרחב מידע אודות העירייה. באתר ניתן לקבל מידע על העירייה ויחידותיה, על הנעשה בעיר בתחומים שונים וכן לבצע פעולות כגון: יצירת קשר, תשלומים, הגשת בקשות וערעורים ועוד. (להלן: "השירותים").

השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (דוגמת טלפונים חכמים, שעונים חכמים, מחשבי לוח למיניהם וכיו"ב).

בתנאים אלה, משמעות המונח "תוכן" או "תכנים" היא כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, או כל שילוב שלהם (כגון סרטוני וידאו אודיו-ויזואליים) או חלק מהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה.

השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש באתר, בתכניו ובשירותים הפועלים בו, בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר, בתכניו ובשירותיו באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של עיריית רמלה לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן) –

מובהר בזאת כי על פי כל דין ו/או אמנה כל שהיא, כל הזכויות באתר זה (לרבות זכויות יוצרים), על כל תכניו, כל המפורט, לרבות, צילומים ו/או תמונות, כפי שהם במועד הפרסום או כפי שיהיו מעת לעת, שייכות לעיריית רמלה בלבד.

המידע הכלול באתר זה נכון למועד פרסומו ומוגש לציבור כמות שהוא.

אתר האינטרנט העירוני נועד לסייע ולשמש כלי עזר לתושבי העיר ולמשתמשים.  לכן, המידע המופיע באתר, אינו מהווה תחליף לעיון בחומר המקורי, ואין בו כדי להטיל על עיריית רמלה ו/או על כל תאגיד עירוני ו/או על כל גוף אחר הקשור לעיריית רמלה, חובה כלשהי כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו.

עיריית רמלה  ו/או גופים אחרים הקשורים לעיריית רמלה, אינם אחראים בשום מקרה, לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע המופיע באתר, והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע (כגון: חוק עזר עירוני, מסמכי מכרז, צו ארנונה וכו') כפי שמתפרסם בפרסומים רשמיים ו/או כפי שמופיע ברישומי העירייה ו/או בתיקים המצויים במשרדי העירייה ו/או אצל כל אחד מן הגופים העירוניים האחרים המחזיקים במידע הנ"ל.

עיריית רמלה ו/או כל תאגיד עירוני כלשהו ו/או כל גוף אחר הקשור בעיריית רמלה, לא ישאו בכל אחריות לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שעלול להיגרם, לתושב ו/או למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, הן במישרין והן בעקיפין, עקב השימוש באתר זה ו/או במידע המפורט בו.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהמידע המפורסם באתר זה. בכל מקרה, המידע המפורסם בפרסומים הרשמיים של העירייה, גובר על המידע המפורסם באתר זה.

מובהר, כי עיריית רמלה ו/או כל תאגיד עירוני ו/או כל גוף אחר הקשור בעיריית רמלה, אינם אחראים לתוכנם של אתרים אחרים אשר אליהם יש קישורים (LINK) מאתר זה. העירייה איננה מתחייבת כי כל הקישורים או חלקם שיימצאו באתר זה, יהיו תקינים ויובילו אותם לאתר אינטרנט פעיל. העירייה רשאית להסיר קישורים שנכללו באתר בעבר או להוסיף קישורים בעתיד לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שתמצא באתר זה קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר מסוים מלא, מהימן, עדכני או אמין, העירייה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתר.

מודגש, כי עיריית רמלה ו/או כל תאגיד עירוני ו/או כל גוף אחר הקשור בעיריית רמלה, אינם אחראים לתוכנם של פרסומים אחרים ו/או של צדדים שלישיים המבוצעים באתר זה, לרבות, פרסומים בעלי אופי מסחרי. פרסומים כאמור הם בגדר שירות לתושב בלבד, ואין בהם כדי להטיל אחריות מכל סוג שהוא על העירייה או מי מטעמה. מובהר, כי האחריות הבלעדית לכל פרסום שאינו מטעמה של העירייה, לרבות, בגין פרסום בעל אופי מסחרי, הנה על המפרסם בלבד, והעירייה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש כתוצאה מפרסום של גורם אחר המופיע באתר זה. העירייה איננה מתחייבת לשמור על פרטיותו של מפרסם כאמור באתר האינטרנט של העירייה, ובכל מקרה, העירייה שומרת על זכותה להפנות אל המפרסם כל מתלונן על פרסום כאמור. העירייה רשאית, אך איננה חייבת, להסיר פרסומים שבוצעו באתר.

המשתמש בלבד נושא באחריות לגבי האופן בו הוא עושה שימוש בשירות ו/או במידע המתפרסם באתר זה וכן לכל נזק שעשוי להיגרם כתוצאה משימוש כאמור.

רישום

השימוש באתר אינו כרוך ברישום. עם זאת, רישום לאזור האישי לתושב אתר, רישום לרשימות התפוצה, יצירת קשר עם העירייה באמצעות טפסי קשר מקוונים המצויים באתר ועוד – עשויים להיות כרוכים ברישום ומסירת פרטים אישיים ומזהים, כגון שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל פעילה, ופרטים נוספים לפי הצורך.

ייתכן ובמהלך מסירת הפרטים כאמור תידרש לאשר באופן פעיל ומפורש את הסכמתך לתנאי המסמכים המחייבים או חלק מהם. תוכל להשלים את הרישום בכל אחד מהמקרים האלה לאחר מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך למסמכים המחייבים, או אילו מהם.

במידה ונתבקשת למסור את הפרטים כאמור לצורך שימוש באילו משירותי האתר, עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש במלוא תכונות האתר, לסכל את השתתפותך בפעילות הרצויה ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך.

המידע שתמסור בעת הרישום וכן פרטים נוספים אודות שימושך באתר, יישמרו על-ידי העירייה. אין עליך חובה על-פי חוק למסור את המידע. העירייה לא תעשה בפרטיך שימוש אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

השימוש בחלקים שונים של האתר, כגון האזור האישי לתושב, עשוי להיות כרוך בהזנת שם משתמש וסיסמה או בכניסה באמצעות קוד שנשלח לטלפון.

השימוש במדורי האתר המחייבים רישום ואישורך את המסמכים המחייבים מעיד על הסכמתך המפורשת לקבלת דברי פרסומת מהעירייה ו/או מי מטעמו, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 (הידוע בכינוי "חוק הספאם"). דברי הפרסומת ישלחו אליך באמצעות הפרטים שמסרת לעירייה במהלך ההרשמה. בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע לעירייה על סירובך לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שתשלח אליך ע"י העירייה ו/או מי מטעמה.

פרטיות

חלק מהשירותים באתר מצריכים הרשמה. במסגרת ההרשמה תדרש/י למסור מידע אישי, כדוגמת שמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. עיריית רמלה תשתמש במידע אישי זה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

המידע נשמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כפי שיהיה בתוקפו מעת לעת בתחומה של מדינת ישראל. 

העירייה נוקטת אמצעים סבירים לאבטחת המידע האמור והשימוש בו. עם זאת אין העירייה יכולה לאבטח מערכות המידע והתקשורת באופן אשר ימנע חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. העירייה, עובדיה ו/או כל גורם אחר הפועל מטעמה, לא יישאו בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הרשום הנובעים מחדירות בלתי מורשים של אחרים.

העירייה לא תמסור פרטית האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי הדין או על-פי צו שיפוטי, או אם תעמוד בפני איום שינקטו נגדה הליכים משפטיים (אזרחים או פליליים) בגין מעשים שביצעו באתר. במקרים אלה, עיריית רמלה רשאית למסור פרטים אישיים לצד הטוען שנפגע כתוצאה ממעשיך באתר או בהתאם להוראות בית המשפט.

עיריית רמלה ו/או הועדה המקומית המיוחדת לתכנון ובנייה ברמלה ו/או כל תאגיד עירוני ו/או כל גורם אחר הקשור בעירייה, רשאים להשתמש בפרטים שיימסרו באתר, ו/או במידע שיאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, זאת לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר עם התושבים ו/או משתמשים אחרים ו/או לצרכים סטטיסטיים.

שימוש בקבצי "Cookies"

אתר זה משתמש בגוגל אנליטיקס, מוצר של גוגל שעוזר לבעלי אתרים להבין את אופן המעורבות של לקוחות באתרים שלהם.
כאשר אתם מבקרים באתר זה הדפדפן שלכם שולח נתונים מסוימים ל-Google באופן אוטומטי. נתונים אלה כוללים, בין היתר, את כתובת האינטרנט של הדף שבו אתם מבקרים ואת כתובת ה-IP שלכם.

גוגל אנליטיקס משתמשים בקבצי "cookies", קבצי טקסט המוצבים על המחשב במטרה לסייע לאתר לנתח כיצד המבקרים משתמשים באתר. האינפורמציה שנאספת דרך קובץ ה-"cookie" מועברת ונשמרת בשרתי גוגל. גוגל משתמשת במידע זה כדי להעריך את השימוש שלך באתר, עריכת דוחות על פעילות האתר ועל השימוש באינטרנט בשביל מנהלי אתרים. 

גוגל עלולה גם להעביר את המידע לצד שלישי, כאשר היא נדרשת לכך מתוקף חוק, או כאשר צד שלישי מעבד את המידע בשביל גוגל. גוגל לא תשייך את כתובת ה-IP עם מידע אחר שיש לגוגל.

ניתן לבטל את השימוש בקבצי "cookies" על ידי בחירת האפשרות המתאימה בהגדרות הדפדפן, אולם במקרה כזה יתכן ולא כל המידע המופיע באתר יהיה זמין.
למידע נוסף על אופן ביטול שליחת מידע ל- Google Analytics לחצו כאן.
להרחבה בנושא Google Analytics לחצו כאן.

גלישה באתר זה מהווה את הסכמתכם לאיסוף המידע על ידי גוגל באופן ולמען השימושים שצוינו לעיל.

אבטחת מידע

העיריה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, העיריה לא מתחייבת ששירותיה  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

פנה אלינו

העירייה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכויותיהם של משתמשי האתר. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או המפר את זכויותיך, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך: לפנייה לחץ כאן

עודכן לאחרונה: 28/06/2022