תושבים חדשים - רישום לבתי הספר

ברכות ואיחולי הצלחה עם הצטרפות ילדכם למערכת החינוך ברמלה.

על מנת לבצע רישום למוסדות החינוך בעיר עליכם להצטייד בטפסים הבאים:

  1. ביטול רישום מהרשות אותה עזבתם.
  2. חוזה רכישה/שכירות בו מצוינת כתובת המגורים ותאריך כניסה לדירה/תצהיר מגורים חתום ע"י עו"ד (לא יתקבלו חוזים/הצהרות ללא חתימת עו"ד)
  3. צילום תעודות זהות מקור של שני ההורים כולל שני ספחים בהם רשומים פרטי הילדים וכתובת מעודכנת.

אם ההורים הם גרושים/חיים בנפרד, עליהם להוסיף את המסמכים הבאים:

  1. הורים החיים בנפרד, יש לצרף טופס "כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים/פרודים/עצמאיים, לצרכי רישום/העברה/ביטול במוסד חינוכי". הטופס מופיע בקישור המצורף.
  2. הורים גרושים, יש לצרף הסכם גירושין+ הסכם משמורת חתום ע"י בית משפט/ "כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים/פרודים/ עצמאיים, לצרכי רישום/העברה/ביטול במוסד חינוכי" (בצירוף צילום ת״ז של ההורה הנוסף)
  3. לרושם שהינו אפוטרופוס או משפחה אומנה, יש לצרף תעודת זהות שלו ואישור המגדיר את מעמדו.

תושבים העוברים למגורים אצל קרובים, עליהם לצרף את המסמכים הבאים:

  1. צילומי ת״ז כולל ספח של בעלי הדירה.
  2. ארנונה אחרונה על שם בעלי הדירה.
  3. אישור מתאגיד המים על מס׳ הנפשות לפי רשימה שמית המתגוררות בבית.
  4. הצהרת עו"ד/בית משפט על מגורי המשפחה אצל בעלי הדירה.

את המסמכים הנ"ל יש לשלוח לכתובת המייל:  [email protected]