1
הוראות הרשמה למאגר
2
פרטי רישום כללים
3
רשימת הנושאים:
4
צירוף טפסים

בקשה להירשם במאגר היועצים של עיריית רמלה 

כלל הבקשות ידונו בוועדת התקשורויות מאוחרת יותר בהתאם לנוהל העירוני.

עיריית רמלה (להלן: ״העירייה״) מזמינה בזאת מציעים, אשר עונים על תנאי הסף שלהלן, להציע הצעותיהם להיכלל במאגר יועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים, וזאת בהתאם לתקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים) תש"ח – 1987 (להלן: "המציע" ו- "ההצעה", בהתאמה).

הוראות כלליות:

 1. העירייה שומרת על זכותה לעדכן את מאגר היועצים מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל דרך שתמצא לנכון, ולהזמין יועצים נוספים להצטרף למאגר ו\או בדרך של גריעת יועצים אשר נכללו במאגר ונמצאו בלתי מתאימים.
  מצורף כנספח 1 להזמנה זו פירוט תחומי ההתמחויות לגביהם ניתן להגיש בקשות (יודגש כי מדובר ברשימה סגורה ויש להגיש בקשות אך ורק לתחומים המפורטים בה).
  עדכון המאגר יבוצע מעת לעת וזאת מבלי לגרוע מזכותה של העירייה לשנות ו\או להוסיף קריטריונים לרישום למאגר.
  ההחלטה על הכללתו או אי הכללתו של מועמד במאגר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה. יודגש כי, אין בהיכללות במאגר משום התחייבות של העירייה לבצע התקשרות עם מי מהנכללים במאגר.
 2. יובהר, כי הזמנת השירות תעשה על ידי העירייה על פי צרכיה ובהתאם לשיקול דעתה, ואין בכניסה למאגר זה בכדי לחייב את העירייה בהזמנת שירותים כלשהם מהכלולים במאגר ו\או כדי להבטיח התקשרות עם יועץ בהיקף כלשהו, וליועץ לא תהא כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.
 3. למען הסר ספק, העירייה תהא רשאית לפרסם הליך קבלת הצעות בתחומים שאינם מפורטים במאגר זה, שלא ע"פ הקבוע בהוראות הזמנה זו, והכל בהתאם להוראות כל דין.
 4. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים, והעירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו\או עם אחרים.
 5. הודעה על הכללת המציע במאגר וסיווגו לפי התחומים תישלח למציע ותפורסם באתר האינטרנט של העירייה.
על מנת להרשם יש להכין את כלל המסמכים הנדרשים ולעלות אותם במסך זה

Browser not supported

רשימת הנושאים: (חובה) שדה חובה

אישור תנאי סף ואישור וצירוף מסמכים (חובה) שדה חובה