תחומי האחריות:

טוהר המידות -תפקידיו של מבקר העירייה הוגדרו בפקודת העיריות. נקבע כי המבקר יבדוק את פעולות העירייה, אם נעשו על פי חוק, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
כספי העירייה - המבקר יבדוק את פעולות העירייה בנושא תכנון ובנייה, החזקת כספי העירייה ושמירת רכושה
נבחרי ציבור - בראש ובראשונה. המבקר רשאי לבדוק את פעולותיהם של ראש העירייה, חברי המועצה ועובדי העירייה .
גופים מבוקרים - ביקורתו של המבקר נפרסת גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף, שהעירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם.
עצמאי בשטח - יכולת תפקודה של הביקורת מותנית בעצמאותו ואי תלותו של המבקר. כדי לשמור על רמתו האישית ועצמאותו של המבקר,קבע המחוקק כי:
 •  המבקר יקבע את תכנית עבודתו השנתית ואת הדרכים לביצועה על פי שיקול דעתו
 •  המבקר יכין ויגיש לראש העירייה מדי שנה הצעת תקציב שנתית וועדת הכספים ומועצת העירייה ידונו בתקציבו כפי שהגיש אותם 
 •  חובה למסור למבקר כל מסמך שדרוש לו לצרכיי עבודתו על פי שיקול דעתו.
 •  למבקר תהיה גישה ישירה לצורך ביצוע תפקידו לכל מאגר מידע ולכל בסיס נתונים הקיים במערכת.
 •  קיימת חובה להזמין את המבקר לכל ישיבה של מועצת העירייה או לכל ועדה מוועדותיה.
 •  עובדי לשכת המבקר יתמנו על ידי ראש הרשות בהסכמת מבקר הרשות.
 •  הוראות מקצועיות לעובדי המבקר יינתנו על ידי מבקר הרשות בלבד.
 •  אחת לשנה יגיש המבקר דוח על ממצאי הביקורת. הדוח יובא לדיון מיוחד למליאת המועצה, לאחר שעבר את כל התהליך כפי שנקבע בחוק.

כיצד פונים לממונה תלונות הציבור? 

כדאי לדעת- מבקר העירייה מכהן גם כממונה על תלונות הציבור -Ombudsman 
כל תושב שלדעתו נפגע מהתנהלות העירייה, או עובדיה רשאי להגיש תלונה, וזאת במספר דרכים :
 
 1. באמצעות הדואר בכתובת: ויצמן 1, רמלה 72221
 2. בטלפון: 08-9771788
 3. בפקס: 08-9771495
 4. בדוא"ל: [email protected] | [email protected]    

 

לציבור הפונים: הממונה על תלונות הציבור מטפל בפניות רק לאחר שנעשתה פנייה של המתלונן למחלקה הנדרשת ורק לאחר מילוי טופס תלונה רשמי שמופיע באתר. 
תושב יקר, למען שיפור השירות יש לפעול בהתאם להנחיות.

פרטי יצירת קשר

שעות קבלת קהל בכל שעות היום בתיאום טלפוני מראש

טבלת אנשי קשר - מבקר וממונה תלונות הציבור
שם תפקיד טלפון מייל
יהושוע קלפוס מבקר וממונה תלונות הציבור 08-9771788 [email protected]
פרחית כהן מנהלת מחלקת ביקורת 08-9771788 [email protected]