עיריית רמלה מנהלת רישום מרוכז של כל הקצאות המקרקעין בתחומה.
ספר ההקצאות פתוח לעיון הציבור.
לקבלת המידע ו/או פרטים נוספים ניתן לפנות אגף נכסים מקרקעין והשבחה בטלפון: 08-9771446
ו/או לממונה על חוק חופש המידע בעירייה.

2022 ספר הקצאות.pdf