הגשת בקשה לתמיכה לתאגידים ללא כוונת רווח לשנת התקציב 2024

ניתנת בזאת הודעה לציבור בהתאם לנוהל מתן תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות מקומיות, לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 4/2006 בדבר הגשת בקשות לתמיכה לשנת התקציב 2024.

 1. ניתנת בזאת הודעה לציבור בהתאם לנוהל מתן תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות מקומיות, לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 4/2006 בדבר הגשת בקשות לתמיכה לשנת התקציב 2024.
 2. הנוהל נועד להסדיר מתן תמיכות מאת רשויות מקומיות לגופים שונים הפועלים בתחום הרשות בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכד', כדי לסייע בפעולותיהם לציבור. ניתן לעיין בחוזר האמור באתר של עיריית רמלה ובאתר של משרד הפנים במרשתת.
 3. את הבקשות לתמיכה רשאים להגיש תאגידים, הרשומים במרשם התאגידים המתאים, הפועלים להשגת המטרות המנויות לעיל וללא כוונה לעשיית רווחים.
 4. טפסים להגשת בקשות התמיכה ניתן לקבל בגזברות העירייה, רח' מבצע משה 9 רמלה, או באתר האינטרנט העירוני בכתובת www.ramle.org.il.
 5. המועדים האחרונים להגשת בקשות התמיכה לגזברות העירייה הינם:
 • לעמותות ספורט: 31/12/2023, יט' בטבת תשפ"ד.
 • לעמותות דת וכלליות: 31/03/2024, כא' באדר ב' תשפ"ד. 
 1. בקשות שתוגשנה לאחר המועדים האמורים תדחנה ללא דיון. בנוסף, הועדה לא תדון בבקשות שתוגשנה ללא מלוא המסמכים הנדרשים בטפסי הבקשה ולא תדון בבקשות של תאגידים שלהם חוב כספי לעירייה.
 2. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי התבחינים המחייבים הם אלה שאושרו בישיבת מועצת העיר בהתאם לנוהל.
 3. תקציב העירייה לשנת 2024 טרם אושר. לפיכך, אישור התמיכות, סכומן ותשלומן יהיה כפוף לקיומו של התקציב הייעודי לתמיכות ואישורו. החלטה הסופית בדבר תמיכה בתאגידים שפנו בבקשות התמיכה תתקבלנה רק לאחר אישור תקציב העירייה לשנת 2024.

המשך פעילות ברוכה,

בכבוד רב,
מיכאל וידל
ראש העיר

הגשת בקשות לקבלת תמיכה:

המועדים האחרונים להגשת בקשות התמיכה לגזברות העירייה הינם:

 • לעמותות ספורט: 31/12/2023, יט' בטבת תשפ"ד.
 • לעמותות דת וכלליות: 31/03/2024, כא' באדר ב' תשפ"ד. 

 

לחצו לצורך הגשת בקשה


תבחינים למתן תמיכות

תבחינים למתן תמיכות לשנת 2024
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2023 

תבחינים למתן תמיכות לשנת 2022


מידע נוסף:

לפרוטוקולים ועדת תמיכות