תושבים יקרים,

ברכות ואיחולי הצלחה עם הצטרפות ילדכם למערכת החינוך ברמלה.

רישום למערכת החינוך תשפ"ה

תקופת הרישום: א' בשבט, 11.1.24 ועד כ"א בשבט, 31.1.24. בתקופת הרישום ניתן להירשם באתר היעודי בקישור הבא:

רישום למערכת החינוך ברמלה

בעת הרישום יש להכין את הטפסים הבאים ולהזינם בהתאם להוראות במהלך הרישום.

  1. ביטול רישום מהרשות אותה עזבתם.

  2. חוזה רכישה / שכירות בו מצוינת כתובת המגורים ותאריך כניסה לדירה/תצהיר מגורים חתום ע"י עו"ד (לא יתקבלו חוזים /הצהרות ללא חתימת עו"ד).

  3. צילום תעודות זהות מקור של שני ההורים כולל שני ספחים בהם רשומים פרטי  הילדים וכתובת מעודכנת.
לנרשמים שלא במועדי הרישום יש לשלוח את המסמכים הנ"ל לכתובת המייל: 

גני ילדים: [email protected] 

באם ההורים הנם גרושים / חיים בנפרד עליהם להוסיף את המסמכים הבאים:

  1. הורים החיים בנפרד, מתבקשים לצרף טופס "כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים/פרודים/עצמאיים לצרכי רישום/העברה/ביטול במוסד חינוכי". 
  2. הורים גרושים, יש לצרף הסכם גירושין + הסכם משמורת חתום ע"י בית משפט/ "כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים/פרודים/עצמאיים לצרכי רישום/העברה/ביטול במוסד חינוכי" (בצירוף צילום ת.ז של ההורה הנוסף)
  3. לרושם שהינו אפוטרופוס או משפחה אומנת, יש לצרף תעודת זהות שלו ואישור המגדיר את מעמדו.

תושבים העוברים למגורים אצל קרובים, עליהם לצרף את המסמכים הבאים:

  1. צילומי ת.ז כולל ספח של בעלי הדירה
  2. ארנונה אחרונה על שם בעלי הדירה
  3. אישור מתאגיד המים על מספר הנפשות לפי רשימה שמית המתגוררות בבית
  4. הצהרת עו"ד/בית משפט על מגורי המשפחה אצל בעלי הדירה

את המסמכים הנ"ל יש לשלוח לכתובת המייל:

גני ילדים: [email protected]