על מנת לבצע ביטול רישום במקרה של מעבר דירה מרמלה לרשות אחרת יש להעביר את המסמכים הבאים:

1.  חוזה רכישה / שכירות בו מצוינת כתובת המגורים ותאריך כניסה לדירה/ תצהיר מגורים חתום ע"י עו"ד (לא יתקבלו חוזים /הצהרות ללא חתימת עו"ד).
2.  צילום תעודות זהות מקור של שני ההורים כולל שני ספחים בהם רשומים פרטי  הילדים.

באם ההורים הנם גרושים / חיים בנפרד עליהם להוסיף את המסמכים הבאים:

  1. הורים החיים בנפרד, מתבקשים לצרף טופס "כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים/ פרודים/ עצמאיים לצרכי רישום/ העברה/ ביטול במוסד חינוכי. לחצו למילוי טופס מקוון
  2. הורים גרושים, יש לצרף הסכם גירושין + הסכם משמורת חתום ע"י בית משפט/ "כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים/ פרודים/ עצמאי לצרכי רישום/ העברה/ ביטול במוסד חינוכי"(בצירוף צילום ת.ז של ההורה הנוסף). לחצו למילוי טופס מקוון.
  3. לרושם שהינו אפוטרופוס או משפחה אומנת, יש לצרף תעודת זהות ואישור המגדיר את מעמדו. 
  4. תושבים העוברים למגורים אצל קרובים, עליהם לצרף את המסמכים הבאים:
    צילומי ת.ז כולל ספח של בעלי הדירה
    הצהרה כתובה על מגורי המשפחה אצל בעלי הדירה   

יש לשלוח את הטפסים למייל:

מחלקת בתי ספר: [email protected]    

מחלקת גני ילדים: [email protected]