בקשה להקצאת חניה שמורה עקב העתקת מקום המגורים

אני הח"מ

להקיש רק ספרות בלי (-)

כתובת מגורים נוכחית:

כתובת מגורים חדשה

מבקש/ת בזאת להקצות לי מקום חניה שמור ליד מקום מגוריי החדש ולבטל את מקום החנייה בכתובת מגוריי הקודמת ב

הצהרה

הריני מצהיר/ה בזאת כי הנני מתגורר/ת בכתובת הנ"ל ואיני שוהה במוסד כלשהו. אין ברשותי מקום חנייה פרטי. המקום הנ"ל משמש אותי בלבד ולא את בני משפחתי. הנני מתחייב/ת להודיע לכם על כל שינוי בשימוש במקום שיוקצה לי (החלפת רכב, שינוי מקום מגורים, שינוי במצב בריאותי וכ"ו) במידה ולא אזדקק למקום החנייה אני או בני משפחתי מתחייבים להודיע על כך מיד.

Browser not supported